Sélectionner une page

WIJ GARANDEREN ALTIJD DE BESTE DEAL!!!

“Wonin­gen zon­der btw- gratis toestellen en grote kortin­gen op ver­schil­lende afw­erkin­gen of gratis plaats­ing enz … GELOOF JIJ HET NOG??”

Bij SERECO houden we er niet van om onze klanten voor de gek te houden. Wij gooien niet met kortin­gen, maar garan­deren je dadelijk de beste totaal pri­js grond- won­ing en alle kosten inbe­grepen btw notaris architecht ingerichte keuken enz… Volledig vol­gens uw per­soon­lijke wensen

Wij kun­nen u ver­schil­lende nieuwe wonin­gen aan­bieden in alle gemeen­ten van Bel­giPe en dit in een zeer korte bouwter­mi­jn. Neem vri­jbli­jvend con­tact op voor een afspraak via 0479/702295 te bereiken van 10u tot 10u 7 dagen op 7 (geen antwo­or­dap­pa­raat te horen!)

Une offre personnalisée unique et au meilleur prix

Courtier en construction SeReCo

Word gelukkige eige­naar van een nieuwe won­ing voor de pri­js van vele te koop gestelde bestaande oud­ere wonin­gen. Dit in de gemeente waar u wenst te wonen.

” SeRe­Co uw part­ner voor het ver­w­er­ven van een nieuwe betaal­bare woning. ”

*NOUS CONSTRUISONS AUSSI SUR VOTRE TERRAIN À BÂTIR

À PROPOS DE SERECO

Se-Re-Co is een ambitieus bedri­jf in volle groei dat als “de bouw­make­laar” actief is in héél
Bel­gië en Frankrijk. Wij zijn niet vergelijk­baar met “sleu­tel op de deur bedri­jven” ‚
vast­goed­make­laars of bouwpromotoren.

Van A tot Z

Nous prenons volledi­ge bouw­pro­ces in han­den in de gemeente of regio die u wenst. Opmak­en plan­nen beschri­jven,
meet­staat, plan­ning werftoezicht en klanten­begelei­d­ing alsook het nazicht van fac­turen enz.

Tout compris

Al onze pro­jecten zijn steeds all-inclusief dit wil zeggen dat alle kosten in de pri­js inbe­grepen
zijn zodat u niet voor finan­ciële verassin­gen komt te staan.

Durable

Wij kiezen res­olu­ut voor de nouvelles méthodes et techniques de construction éconergétiques manieren en tech­nieken van bouwen
(vol­gens de nieuwe e‑peil normes de niveau e ).

EXTÉRIEUR

SeReCo, des atouts uniques

Unieke rev­o­lu­tion­aire SeRe­Co ser­vice in (ver)bouwen bemid­del­ing troeven:
Ver­schil­lende mogelijkhe­den om een nieuwe won­ing volledig vol­gens uw wensen een alleen­staande vil­la, hal­fopen wonin­gen, stad wonin­gen of alles bene­den.
Pri­jzen zijn alti­jd all-in d.w.z. alle kosten inbe­grepen: de grond, de won­ing, de BTW, archi­tect, zon­nepan­e­len, ingerichte keuken, EPB-nor­men 2019, notariskosten, aansluitin­gen enz.

INTÉRIEUR

Un financement jusqu’à 10% moins cher

Zeer aantrekke­lijke woonkredi­eten die wij kun­nen aan­bieden via onze medew­erk­ende part­ner die zek­er voordeliger is dan bij uw bank­in­stelling via onze “hypotheek service”.

Nous recherchons des terrains à bâtir et des bâtiments de démolition

Om de beste ser­vice en kwaliteit aan onze klanten te kun­nen garanderen.

SERVICES EXCEPTIONNELS

Van bestaande woning naar een nieuw thuis.

Service d'échange et de construction

Zon­der prob­le­men, kosten of risico’s

12 geboden van SeReCo voor een maximum…

le meilleur, nous respectons les 12 règles suivantes.

Pour nos clients de la construction

CE QUE LES clients PENSENT DE NOUS

” Wij hebben een overeenkomst aange­gaan met SeRe­Co voor het bouwen van onze won­ing te Aal­ter. Wij zijn zeer tevre­den over de samen­werk­ing voorgestelde en gebruik­te mate­ri­alen, alsook over de per­soon­lijke begelei­d­ing van het SeRe­Co team (bij­zon­der Andréas, Ann, Patrick en
Sebastién). Ze hebben onze won­ing op een real­is­tis­che wijze opgetrokken en afgew­erkt met een juiste korte aan­tal maan­den aan een zeer betaal­bare totale en volledi­ge pri­js alles inbe­grepen ook notariskosten en zon­nepan­e­len. Ook hebben wij kun­nen geni­eten van een zeer aantrekke­lijk
woonkredi­et die wij bij onze huis­bank niet kon­den verkrijgen. ”

M. Mme Stevens de Aalter

” Hier­mee willen wij onze totale tevre­den­heid uit­drukken naar de cor­recte opvol­ging bij het bouwen van onze
won­ing. SeRe­Co (zaakvo­erder Andréas) fungeerde hier­bij als een vertrouwensper­soon op wie wij
kon­den reke­nen vanaf de eerste voor­licht­ing tot de volledi­ge real­isatie en ook het woonkredi­et alsook het vervullen van alle nodi­ge for­maliteit­en, vele mogelijkhe­den van mate­ri­aalkeuze
opvol­ging bouww­erf enz. Wij hebben steeds kun­nen reke­nen op advies en deskundigheid bij mijn
vra­gen, wensen en stand van zak­en. Het was fijn, had­den nooit gedacht een nieuwe woon­st te
kun­nen ver­w­er­ven. Dank van harte aan het ganse team. ”

Mr-Mvr Natad ‑Khal­fioui uit Evergem

QU'EN EST-IL DE NOS CLIENTS

%

Les clients de SeReCo nous reconduiraient dans l'acquisition d'une maison

%

Les clients de SeReCo disent qu'ils vont nous recommander dans leurs relations/connaissances

%

Les clients de SeReCo ont reçu un meilleur prix personnel

%

Les clients de SeReCo ont obtenu un prêt immobilier à des conditions plus avantageuses que la banque.

Contactez nous: pour un rendez-vous

Wij zijn actief in zow­el Bel­gië als Frankrijk.
Aarzel niet om de stap te zetten, wij zijn er klaar voor.

 

Con­tact ves­tig­ing Bel­gië
Deken Jon­ck­heer­e­straat 2 bus 202
8560 Wevel­gem

Boom­ses­teen­weg 41/10
2630 Aartselaar

Con­tact ves­tig­ing Frankrijk
31 Avenue de Peu­ple Belge(Fr)
59800 Lille

0479/702295  van 10u tot 20u (7 dagen op 7)

Con­tact­pun­ten: te Wevel­gem — Antwer­pen — Gent — Groot Bij­gaar­den — Bev­eren Waas — Mons en Lille (Fr)

Web­site door Eazy­webs - Schet­sen door SeRe­Co BVBA

fr_FRFrench