Select Page

WIJ GARANDEREN ALTIJD DE BESTE DEAL!!!

“Wonin­gen zon­der btw- gratis toestellen en grote kortin­gen op ver­schil­lende afw­erkin­gen of gratis plaats­ing enz … GELOOF JIJ HET NOG??”

Bij SERECO houden we er niet van om onze klanten voor de gek te houden. Wij gooien niet met kortin­gen, maar garan­deren je dadelijk de beste totaal pri­js grond- won­ing en alle kosten inbe­grepen btw notaris architecht ingerichte keuken enz… Volledig vol­gens uw per­soon­lijke wensen

Wij kun­nen u ver­schil­lende nieuwe wonin­gen aan­bieden in alle gemeen­ten van Bel­giPe en dit in een zeer korte bouwter­mi­jn. Neem vri­jbli­jvend con­tact op voor een afspraak via 0479/702295 te bereiken van 10u tot 10u 7 dagen op 7 (geen antwo­or­dap­pa­raat te horen!)

Uniek en altijd voordeliger

Bouwmakelaar SeReCo

Word gelukkige eige­naar van een nieuwe won­ing voor de pri­js van vele te koop gestelde bestaande oud­ere wonin­gen. Dit in de gemeente waar u wenst te wonen.

” SeRe­Co uw part­ner voor het ver­w­er­ven van een nieuwe betaal­bare woning. ”

*Wij bouwen ook op uw bouwgrond

Over SeReCo

Se-Re-Co is een ambitieus bedri­jf in volle groei dat als “de bouw­make­laar” actief is in héél
Bel­gië en Frankrijk. Wij zijn niet vergelijk­baar met “sleu­tel op de deur bedri­jven” ‚
vast­goed­make­laars of bouwpromotoren.

Van A tot Z

Wij nemen het volledi­ge bouw­pro­ces in han­den in de gemeente of regio die u wenst. Opmak­en plan­nen beschri­jven,
meet­staat, plan­ning werftoezicht en klanten­begelei­d­ing alsook het nazicht van fac­turen enz.

All-inclusief

Al onze pro­jecten zijn steeds all-inclusief dit wil zeggen dat alle kosten in de pri­js inbe­grepen
zijn zodat u niet voor finan­ciële verassin­gen komt te staan.

Duurzaam

Wij kiezen res­olu­ut voor nieuwe energiezuinige manieren en tech­nieken van bouwen
(vol­gens de nieuwe e‑peil normen).

Exterieur

Unieke troeven SeReCo

Unieke rev­o­lu­tion­aire SeRe­Co ser­vice in (ver)bouwen bemid­del­ing troeven:
Ver­schil­lende mogelijkhe­den om een nieuwe won­ing volledig vol­gens uw wensen een alleen­staande vil­la, hal­fopen wonin­gen, stad wonin­gen of alles bene­den.
Pri­jzen zijn alti­jd all-in d.w.z. alle kosten inbe­grepen: de grond, de won­ing, de BTW, archi­tect, zon­nepan­e­len, ingerichte keuken, EPB-nor­men 2019, notariskosten, aansluitin­gen enz.

Interieur

Altijd 10% goedkoper

Zeer aantrekke­lijke woonkredi­eten die wij kun­nen aan­bieden via onze medew­erk­ende part­ner die zek­er voordeliger is dan bij uw bank­in­stelling via onze “hypotheek service”.

Wij zoeken bouwgronden en afbraakpanden

Om de beste ser­vice en kwaliteit aan onze klanten te kun­nen garanderen.

Uitzonderlijke diensten

Van bestaande woning naar een nieuw thuis.

Ruil en bouw service

Zon­der prob­le­men, kosten of risico’s

12 geboden van SeReCo voor een maximum…

Voltooigingswaarborg

Voor onze bouwklanten

Wat anderen van ons vinden

” Wij hebben een overeenkomst aange­gaan met SeRe­Co voor het bouwen van onze won­ing te Aal­ter. Wij zijn zeer tevre­den over de samen­werk­ing voorgestelde en gebruik­te mate­ri­alen, alsook over de per­soon­lijke begelei­d­ing van het SeRe­Co team (bij­zon­der Andréas, Ann, Patrick en
Sebastién). Ze hebben onze won­ing op een real­is­tis­che wijze opgetrokken en afgew­erkt met een juiste korte aan­tal maan­den aan een zeer betaal­bare totale en volledi­ge pri­js alles inbe­grepen ook notariskosten en zon­nepan­e­len. Ook hebben wij kun­nen geni­eten van een zeer aantrekke­lijk
woonkredi­et die wij bij onze huis­bank niet kon­den verkrijgen. ”

Mr-Mvr Stevens uit Aalter

” Hier­mee willen wij onze totale tevre­den­heid uit­drukken naar de cor­recte opvol­ging bij het bouwen van onze
won­ing. SeRe­Co (zaakvo­erder Andréas) fungeerde hier­bij als een vertrouwensper­soon op wie wij
kon­den reke­nen vanaf de eerste voor­licht­ing tot de volledi­ge real­isatie en ook het woonkredi­et alsook het vervullen van alle nodi­ge for­maliteit­en, vele mogelijkhe­den van mate­ri­aalkeuze
opvol­ging bouww­erf enz. Wij hebben steeds kun­nen reke­nen op advies en deskundigheid bij mijn
vra­gen, wensen en stand van zak­en. Het was fijn, had­den nooit gedacht een nieuwe woon­st te
kun­nen ver­w­er­ven. Dank van harte aan het ganse team. ”

Mr-Mvr Natad ‑Khal­fioui uit Evergem

Wat over onze klanten

%

SeReCo klanten zouden ons opnieuw aanstellen om een woning te verwerven

%

SeReCo klanten zegt ons te zullen aanbevelen bij hun relaties/kennissen

%

SeReCo klanten heeft een betere persoonlijke prijs ontvangen

%

SeReCo klanten hebben een woonkrediet met betere voorwaarden dan de bank ontvangen

Contacteer ons: voor een afspraak.

Wij zijn actief in zow­el Bel­gië als Frankrijk.
Aarzel niet om de stap te zetten, wij zijn er klaar voor.

 

Con­tact ves­tig­ing Bel­gië
Deken Jon­ck­heer­e­straat 2 bus 202
8560 Wevel­gem

Boom­ses­teen­weg 41/10
2630 Aartselaar

Con­tact ves­tig­ing Frankrijk
31 Avenue de Peu­ple Belge(Fr)
59800 Lille

0479/702295  van 10u tot 20u (7 dagen op 7)

Con­tact­pun­ten: te Wevel­gem — Antwer­pen — Gent — Groot Bij­gaar­den — Bev­eren Waas — Mons en Lille (Fr)

Web­site door Eazy­webs - Schet­sen door SeRe­Co BVBA

nl_BEDutch