Select Page

De 12 geboden van SeReCo

Voor een maximum voltooigingswaarborg 
voor onze bouwklanten

1.

Onze gebruik­te opdracht en aan­ne­m­ingsovereenkom­sten zijn erk­end door test-aankoop en door de con­fed­er­atie bouw.

2.

Wij vol­gen de volledi­ge wet Breyne met de stort­ing van de waar­borg bij het waarborgfonds.

3.

Afzon­der­lijke onafhanke­lijke archi­tecten overeenkom­sten met volledi­ge plan­ning en toezicht.

4.

Werken uistlui­tend met aan­nemers met een reg­is­tratie en in orde met de RSZ en belastingen.

5.

Betalin­gen gebeuren in schri­jven rech­streeks na goed­keur­ing door de archi­tect en SeReCo.

6.

Volledi­ge pri­j­sop­gaven zodat u deze kan opvol­gen en nakijken met meet­stat­en, las­ten­boek, gebruik­te mate­ri­alen enz.

7.

Vaste uitvo­er­ing­ster­mi­jn van de bouww­erken met een volledi­ge duidelijke plan­ning alsook een zeer korte degelijke uitvoeringstermijn.

8.

Volledi­ge overeengekomen bouw­pri­js is lerveringsprijs.

9.

Volledi­ge beschik­baarheid van uw begelei­der archi­tect en wer­flei­der ook buiten de kan­tooruren en dit 7 dagen op 7.

10.

Volledi­ge inspraak als bouwheer en dit voor, tij­dens en na de bouwwerken.

11.

Volledi­ge 10 jaar waar­borg vol­gens de wet Breyne.

12.

Wij mak­en en onderteke­nen samen met de bouwheer een char­ter overeenkomst af op gebied van garantie, kwaliteit, begelei­d­ing en service.

Contacteer ons: voor een afspraak.

Wij zijn actief in zow­el Bel­gië als Frankrijk.
Aarzel niet om de stap te zetten, wij zijn er klaar voor.

 

Con­tact ves­tig­ing Bel­gië
Deken Jon­ck­heer­e­straat 2 bus 202
8560 Wevel­gem

Boom­ses­teen­weg 41/10
2630 Aartselaar

Con­tact ves­tig­ing Frankrijk
31 Avenue de Peu­ple Belge(Fr)
59800 Lille

0479/702295  van 10u tot 20u (7 dagen op 7)

Con­tact­pun­ten: te Wevel­gem — Antwer­pen — Gent — Groot Bij­gaar­den — Bev­eren Waas — Mons en Lille (Fr)

Web­site door Eazy­webs - Schet­sen door SeRe­Co BVBA

nl_BEDutch