Select Page

Van bestaande woning naar een nieuw thuis

Zonder problemen, kosten of risico’s

Door de jaren heen veran­deren je lev­en­som­standighe­den. Een nieuwe job in een andere streek. Een gezin­suit­brei­d­ing of ander­som, vol­wassen kinderen gaan het huis uit. Jouw drukke loop­baan loopt ten einde.

Veel kans dat je huidi­ge won­ing ofwel te groot of net te klein is gewor­den. Tijd om naar iets nieuws uit te kijken.

SeRe­Co heeft spe­ci­aal voor uw sit­u­atie de “ruil en bouw ser­vice dienst” in het lev­en gebracht als u beslist een nieuw huis te verwerven.

Hieron­der som­men wij voor u de uit­stek­ende unieke voordelen:

 

  1.  Je betaald als eige­naar verkop­ers geen enkele ver­goed­ing of pub­liciteit kosten.
  2.  Je mag in uw huidi­ge won­ing bli­jven wonen tot uw nieuwe won­ing klaar is.
  3.  Je hoeft dus geen zor­gen te mak­en over de nieuw­bouw, een tijdelijke ver­huis of extra huur en twee malen ver­huiskosten te betalen.
  4.  Je hoeft geen zeer duur over­brug­gingskredi­et af te sluiten bij uw bank.
  5.  Je beschikt over het volledi­ge verkoops­bedrag bin­nen de twee maan­den (geen vier maanden).
  6.  Je moet geen woonkredi­et meer afbe­tal­en van uw huidi­ge woning.
  7.  Je begint pas uw nieuw woonkredi­et af te betal­en bij het in bez­it­ne­men van uw nieuwe woon­st (uit­s­tel gedurende de bouwwerken).
  8.  Je beschikt over een gratis waarde­bepal­ing om een snelle,  juiste pri­js te bekomen.

De opvol­ging van de “ruil en bouw ser­vice” wor­den door onze SeRe­Co dien­sten volledig in orde gebracht voor u en wor­den uit­slui­tend in samen­spraak behan­deld door ver­schil­lende erk­ende BIV make­laars uit uw streek (dit is de waar­borg voor een snelle verkoop).

Vraag uw begelei­der naar de heel veel voorde­len die wij u hier­bij aan­bieden om snel en degelijk zon­der risico’s een nieuw thuis te verwerven.

Contacteer ons: voor een afspraak.

Wij zijn actief in zow­el Bel­gië als Frankrijk.
Aarzel niet om de stap te zetten, wij zijn er klaar voor.

 

Con­tact ves­tig­ing Bel­gië
Deken Jon­ck­heer­e­straat 2 bus 202
8560 Wevel­gem

Boom­ses­teen­weg 41/10
2630 Aartselaar

Con­tact ves­tig­ing Frankrijk
31 Avenue de Peu­ple Belge(Fr)
59800 Lille

0479/702295  van 10u tot 20u (7 dagen op 7)

Con­tact­pun­ten: te Wevel­gem — Antwer­pen — Gent — Groot Bij­gaar­den — Bev­eren Waas — Mons en Lille (Fr)

Web­site door Eazy­webs - Schet­sen door SeRe­Co BVBA

nl_BEDutch